Kolumny Avatar Audio HOLOPHONY Nr 2 stary model -50%